بانک ملت - شعبه شمس آباد - کد 6865/0

  • تهران - منطقه 4 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - شمس آباد - ک.پ : 1667753711