ابن سینا

  • مدیر - اکبر فیروزه
  • اصفهان - اصفهان - ابن سینا
  • ،
ارزیابی