تکنو هیدرولیک شرق

  • مدیر - محمدصادق سلیمان
  • خراسان رضوی - نیشابور - م. فردوسی
  • ،

تکنو هیدرولیک شرق در یک نگاهتهیه وتوزیع، مشاوره و طراحی، راه اندازی و ساخت، کلیه سیستمهای هیدرولیکی، کارواش، آتش نشانی، کارواش و...
ارزیابی