مدیران هم اندیش فراخیز

  • مدیر - خیام عسگری
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. شانزدهم - پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
ارزیابی