شرکت پاک فارس فرآورده های گوشتی

  • فارس - شيراز - جاده اصفهان - کیلومتر 22 - روبروی کارخانه شیرپگاه