دکتر الهه عظیم زاده

  • شهر ری - جوانمرد قصادب - شهرک الهیه - پشت اداره گذرنامه - بلوار شهدا - پاساژ قائم 2 مجتمع پزشکی پویا
مستقردر :

بیمارستان توس - بیمارستان
بیمارستان مادران - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی