دکتر حسین محمدربیع

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بین خیابان دستگردی (ظفر) و میرداماد - ایستگاه مینا - پ. 1240 - بلوک غربی - ط. دوم
مستقردر :

بصیر - کلینیک چشم پزشکی
بیمارستان طرفه - بیمارستان
بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی