تهران - حوزه 651 الی 700 و 1750 الی 1800 (ش. 14)

  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - خ. شکوفه - خ. کرمان - روبروی ناحیه 1 شهرداری منطقه 14