کارخانه آرد نقش رستم

  • فارس - مرودشت - بزرگراه شیراز اصفهان - 2 کیلومتر مانده به آثار باستانی
کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی