بانک ایران زمین - شعبه رجایی شهر - کد 673

  • البرز - کرج - بلوار رستاخیز - بین خیابان چهارم و پنجم
  • ، ،