بانک ایران زمین - شعبه رجایی شهر کرج - کد 1201

  • البرز - کرج - بلوار رستاخیز - بین خیابان چهارم و پنجم
  • ، ،