شرکت فرآورده های گوشتی شام شام

  • فارس - سپیدان - جاده سپیدان - کیلومتر 60 سمت راست - هما شهر