شرکت امواج علم

  • مدیر - شبیری
  • فارس - شیراز - صاحب دیوانی شرقی - ساختمان کیمیا - ط. زیرین