نمونه

  • قزوین - قزوین - جاده قدیم تهران - کیلومتر 100 - جنب پمپ بنزین میرپنیج
کلمات کلیدی :

قارچ

ارزیابی