مرکز بهداشتی - ش. 2

  • کرمانشاه - قصر شیرین - قرنطینه