تهران - دانشکده فنی - واحد امور عمومی

  • مدیر - سلطانی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - تقاطع خیابان جلال آل احمد - پردیس 2 - روبروی خیابان نهم - ساختمان مرکزی - ط. دوم