جدیدترین اخبار >>> بزرگراه شهید باقری از بن‌بست خارج شدمنتشر ‌شده ‌در ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۳۶     منبع خبر:
- با بهره‌برداری از پل تقاطع غیرهم سطح بزرگراه شهید باقری با خیابان
استقلال مسیر بزرگراهی شرق تهران از بن بست خارج و دسترسی ساکنان شرق
تهران به بزرگراه‌های باقری و زین الدین فراهم شد.                                                                                                                                            پل تقاطع غیرهم سطح باقری - استقلال به‌طول 284‌متر و عرض 17متر در محل
تلاقی بزرگراه شهید باقری و خیابان استقلال قرارگرفته و بـه‌صـورت یک معبر
شرقی- غربی درامتداد خیابان استقلال و به‌صورت روگذر در تقاطع با بزرگراه
شهیدباقری احداث شده‌است.
بهره‌برداری از این پروژه، دسترسی
شهروندان به‌سمت شرق میدان شهرک‌امید را تسهیل‌می‌کند و هم چنین سبب ایجاد
ارتباط آسان‌تر شهرک‌‌های منطقه با بزرگراه شهید باقری می‌شود.
بهره‌برداری
از این پل هم چنین به‌دلیل موازی‌بودن خیابان استقلال با بزرگراه شهید
زین‌الدین، نقش‌مؤثری درایجاد تعادل‌ترافیکی بین معابر مرتبط منطقه شرق
تهران داشته و به‌دلیل اتصال ادامه بزرگراه شهید باقری بـه بزرگـراه شهید
بابایی در فاز بعدی پروژه‌، ضمن کاهش زمان سفرهای برون‌شهری، سبب
آسان‌ترشدن اتصال ترافیک منطقه به شریان‌های بزرگراهی می‌شود.
برای
احداث پل تقاطع بزرگراه شهید باقری با خیابان استقلال علاوه
‌بر1600مترمکعب حفاری و 16هزار مترمکعب خاکریزی و اجرای بیس و ساب‌بیس‌،
1073 تن آرماتوربندی، 6500 مترمربع قالب‌بندی و 6900 ‌مترمکعب بتن‌ریـزی
انجام شده‌است.