شرکت پالیزافزار

تولید انواع سیستمهای حضورو غیاب، تجهیزات کنترل تردد، تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال و تلویزیون شهری

تولید ماشین اداری ساعت حضور و غیاب تابلو تبلیغاتی