کاویان گوهر شیمی

تولیدکننده سود کاستیک پرک 98%

مواد اولیه پاک کننده و شوینده مواد اولیه نساجی