سازمان اتوبوسرانی رشت و حومه

رفاه (راحت، فراوان، الکترونیک، همه مردم)

پایانه اتوبوسرانی درون شهری