فٓروٓهٓر

برتری به دیگران افتخار نیست برتری به گذشت خود افتخار است

چاپ و جعبه سازی