شرکت بین المللی توسعه ساختمان

شرکت بین المللی توسعه ساختمان هلدینگ ساختمانی شرکت سرمایه گذاری غدیر پیشرو در ساخت برجهای مسکونی و مجتمعهای تجاری عظیم در سراسر کشور

سازمان ها و ادارات دولتی شرکت ساختمانی