سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران - ساختمان شماره 1

ادارات و سازمان های شهرداری