شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

حفاری و استخراج پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی