شهادت (حسابداری و طراحی دوخت و کودک یاری)

هنرستان فنی دخترانه دولتی