امامزاده عبداله

امامزاده و زیارتگاه آثار باستانی و بنای تاریخی