گروه صنعتی آلومینیوم رحمتی

لوله پروفیل تولید لوله و اتصالات آلومینیومی
اطلاعات تماس
  • آدرس :

    ایران - تهران - پاکدشت - جاده خاوران - کیلومتر 35 - شهرک صنعتی عباس آباد - بلوار خیام - نبش کوچه صابری - پ. 123

  • تلفن :
    021-36424720~2
  • تلفن همراه :
    09121260988 09121386749
توضیحات
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم رﺣﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ۱۰۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺟﺎده ﺧﺎوران در ﺳﺎل ۱۳۷۰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﺮوﻓﯿﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﻪ روز ﺧﺎرﺟﯽ در واﺣﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از واﺣﺪ ﭘﺮس ھﺎ، ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزی ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . از ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم رﺣﻤﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس اﮐﺴﺘﺮوژن ۶۵۰ ، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ﺗﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ دارای ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و دﺑﻞ ﭘﻮﻟﺮ (Double Poller) ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت PLC طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﯿﻠﺖ ھﺎی ۳، ۴ ، ۵ و ۷و ۸ اﯾﻨﭻ را داراﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ از ﻗﻄﺮ ۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ ۱۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺗﺎ ﻋﺮض ۲۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ دارد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم (line continuous ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﯿﻮس) اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮوز ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﮐﺴﺘﺮود ﺳﺮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺟﺎق ﮔﺎز ﺳﺎزی، ﯾﺨﭽﺎل ﺳﺎزی و ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزی ﻣﺪرن آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻟﺒﮭﺎ در ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت CNC اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.