دبستان مهرورز

رتبه یک، درجه یک همراه با مهرورزی

دبستان دخترانه غیر دولتی