شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران (دسا)

تولید دیزل ژنراتور، ژنراتور و موتور برق