اسپوتا اکسیژن

تولید و تهیه گاز اکسیژن، ازت، دی اکسیدکربن(Co2)، اسیتیلن، آرگون، میکس،ا کسیژن مایع، نیتروژن مایع و یخ خشک

تولید گاز اکسیژن