تجارت اکسیر پاسارگاد

راه در جهان یکی است آنهم راه راستی است.

تولید روغن صنعتی تولید فرآورده نفت و گاز و پتروشیمی