نوآوران ایده تولید صنعت ایرانیان

دانش بومی، فن آوری ایرانی، تولید ملی

دستگاه تصفیه هوا