شرکت مهندسی سپهر پلیمر ایران زمین

تهیه و توزیع مواد اولیه کارخانجات لاستیک سازی و تولید قطعات لاستیکی

لوازم پلاستیکی و لاستیکی خودرو تولید مواد اولیه لاستیک