شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران (متبا)

توزیع برق و انتقال نیرو تولید و پخش لوازم برقی