دفتر اسناد رسمی شماره 989 - معینی راد، رحیم

تنظیم کلیه اسناد رسمی اعم از قطعی منقول اتومبیل و املاک و آپارتمان

دفتر اسناد رسمی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
1 - ثبت اسناد مطابق مقررات قانونی 2 - ارائه مواد مصدق از اسناد ثبت شده 3 - تصدیق صحت امضاء 4 - قبول و حفظ اسناد امانتی 5 - ثبت معاملات شرطی و رهنی در قالب های متعدد 6 - ثبت معاملات اموال منقول 7 - ثبت معاملات اموال غیر منقول 8 - ثبت وصیت در قالبهای عهدی و تکمیلی 9 - ثبت اقرارنامه در قالب های متعدد 10 - ثبت وکالت در قالب های متعدد 11 - گواهی امضاء در قالب های متعدد بجز اسناد مالی و معاملاتی 12 - تصدیق کپی اسناد و اوراق مراجعین 13 - دریافت قبوض سپرده مستاجرین در قالب بند 52 مجموعه بخشنامه های ثبتی 14 - صدور گواهی عدم انجام معامله بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی 15 - ثبت رضایت نامه 16 - ثبت تعهد نامه 17 - ثبت اجاره نامه 18 - ثبت معاملات سرقفلی 19 - ثبت وقف نامه و اسناد موقوفه 20 - ثبت اسناد ضمانت نامه 21 - صدور اجرائیه