حریر ترمه آریا (دستمال کاغذی تبلیغاتی)

باما همه جا دیده شوید ! دستمال کاغذی تبلیغاتی ترمه

هدیه تبلیغاتی