دبیرستان امام علی

پیش دانشگاهی پسرانه دولتی دبیرستان پسرانه دولتی