شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران

تولید فرآورده نفت و گاز و پتروشیمی