کارخانه پارسه برد

پارسه تولیدکننده تجهیزات اداری و لوازم کمک آموزشی

تجهیزات و لوازم کمک آموزشی و پژوهشی فروش و واردات تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کمک آموزشی