کارخانه فرآورده های گوشتی بینالود

غذای سالم، انسان سالم

سوسیس و کالباس و فرآورده گوشتی پروتئینی