گروه صنعتی صاعدی

تولیدکننده و تجهیز کننده رخت شوی خانه های صنعتی

دیگ بخار تولید لباسشویی