معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات