سنگین تراش خاور

ارائه دهنده خدمات سبک و سنگین صنعتی

طراحی و تولید قطعات صنعتی تراشکاری قطعات صنعتی