شرکت کیمیا فرآور

طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی رنگ و مواد شیمیایی