کارگاه صنعتی گرجی (CNC)

تراشکاری و قالب سازی قالب سازی صنعتی