سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران - ساختمان شماره 2

ادارات و سازمان های شهرداری