بیمارستان الغدیر

بیمارستان آزمایشگاه تشخیص طبی رادیولوژی سونوگرافی سی تی اسکن فیزیوتراپی