اتحادیه صنف خدمات پذیرایی و اغذیه فروشان شمیرانات

اتحادیه، انجمن، تعاونی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • کد پستی :
توضیحات
وظایف و اختیارات اتحادیه ها الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه ­های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان. ب- اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ میگردد. تبصره ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت میتوانند بیواسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیهها برای اجرا ابلاغ کنند. ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان. د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می­شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد. و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب. ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب. ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی. ط- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت. تبصره ۱ـ اعضاء کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی­ربط تعیین میشوند. تبصره ۲ـ آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف شهرستان مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره ۳ـ در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می­توانند به مراجع ذی­صلاح قضایی مراجعه کنند. ی-وصول مالیات