دکتر محمدحسین سلطان زاده (پروفسور)

روزهای زوج بیمارستان رسالت صبح و عصر - مطب هر روز 4 تا 8 بعد از ظهر استاد دانشگاه طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا

متخصص کودکان