شرکت صنایع خیام الکتریک

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده

فروش کلید و پریز تولید و پخش لوازم برقی فروش سیم و کابل